Flash Robbery Legislation

I sit down the the Washington Retail Association to discuss a new phenomenon, flash robbery.